cozycaproducts home aboutus catarogblog contactphoto linkhiraeth webshop
表現社ホームページ facebook instagram twitter

Subikiawa.

Nishi Shuku

Aiko Fukawa

Junichi Nakahara

Leo Lionni

Kata Kata

Hirose Beni

Violet & Claire

Echigawa Noriyuki

Tada Reiko

Seki Mihoko

Sakae Ozawa

Kura Motoko

Yurikov Kawahiro

Kaoru

Kuroneko Design

Other

otherlogo
otherpic
otherpic otherpic  
 

Other〜オリジナルデザイン〜

企画室にてデザインされた商品たちです。
柄はもちろん、エンボス加工をほどこしたりとさまざな工夫をこらしています。